Kursplan för Professionell utveckling 1

Professional Skills and Communication 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 2,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3AM013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-04-23
 • Inrättad av: Ordförandebeslut
 • Reviderad: 2009-11-26
 • Reviderad av: Programkommittén för läkarprogrammet
 • Gäller från: vecka 03, 2010
 • Behörighet: Antagen till läkarprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 1 avser att ge en introduktion till studentens professionella utveckling (PU), samt till de vetenskapliga metoder som kommer att tillämpas i programmet. PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Vidare ingår vetenskapligt förhållningssätt, medicinsk etik och juridik, liksom personlig utveckling och teamarbete.

Mål

Efter kursen skall studenten:
- ge konkreta exempel på och diskutera vad som kännetecknar ett professionellt samtal
- tillämpa grundläggande färdigheter inom ramen för aktivt lyssnande
- kunna redogöra för vanliga orsaker till att patienter söker primärvården
- kunna utföra en enkel statusundersökning av hjärta, lungor och blodtryck samt enkel venpunktion
- kunna förstå grundbegreppen i ett vetenskapligt förhållningssätt samt etiska och juridiska problem som aktualiseras i ett konkret patientfall
- kunna beskriva bukens topografiska anatomi med hjälp av olika bildgivande metoder
- kunna redogöra för och tillämpa hur man förebygger smitta och smittspridning i vården

Innehåll

PU kommer under T1 att koncentrera sig på samtal och intervjuteknik, samt grunder i kliniska basfärdigheter vad gäller bl.a. puls- och blodtrycksmätning, lung- och hjärtauskultation. Dessutom inövas basal venpunktionsteknik samt igenkännande av organprojiceringen/topografisk anatomi. Grunderna i medicinsk etik och juridik samt vetenskapligt förhållningssätt gås igenom.

Undervisning

Undervisningen äger rum en eftermiddag i veckan. Kursen kommer vanligtvis att delas i två hälfter där halva gruppen kommer att vara på professionellt träningscentrum, Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) medan den andra halvan är ute i primärvården. Sedan växlar man placering varje vecka. Vissa veckor är det dock helkursundervisning. På BMC sker teoretisk utbildning samt praktiska övningar i basal provtagningsteknik och fysikalisk undersökning av människokroppen. På vårdcentral, som studenten kommer att återvända till under utbildningen, sker handledd utbildning i samtalsteknik och fysikalisk "bed-side" undersökning av patienter med folksjukdomar som i görlig mån anknyter till övriga undervisningsblock på terminen.

Examination

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment, se utbildningsplan i studiehandboken


Avbruten praktik i förtid:
En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Studerande som ej blivit godkänd i klinisk utbildning har rätt att genomgå förnyad klinisk utbildning en gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle att genomgå klinisk utbildning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2011

Artiklar och hand-outs tillkommer.

Versioner av litteraturlistan