Kursplan för Materialtillverkning II

Materials and Manufacturing Processes II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2010
 • Behörighet: Materialtillverkning I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • förklara principerna för olika metoder för framställning av material från fastfas, lösning, smältor, och gasfas

 • förklara och jämföra metoder att framställa olika typer av porösa material

 • förklara och jämföra metoder att framställa nanostrukturerade material

 • beskriva olika metoders styrkor och begränsningar

 • ge exempel på tekniska tillämpningar av material framställda med olika metoder

Innehåll

Kemisk syntes av oorganiska och hybridmaterial: fastfasreaktioner, materialframställning från lösningar, smältor samt gasfas. Generella principer och förutsättningar diskuteras för varje metod med konkreta exempel på tekniskt viktiga material. Speciellt behandlas oorganiska polymerer, porösa material och nanostrukturerade material. Termodynamiska beräkningar.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  2., rev. and updated ed.: Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst