Kursplan för Multivariat dataanalys och försöksplanering

Multivariate Data Analysis and Experimental Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB344
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  60 hp inom programmet inklusive Programmeringsteknik II, Beräkningsvetenskap DV, Sannolikhet och statistik samt Databasteknik I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för den teoretiska grunden för och kunna använda några av de grundläggande metoderna inom explorativ multivariat dataanalys: datakomprimering och visualisering.
 • redogöra för den teoretiska grunden för och använda några grundläggande metoder för prediktiv multivariat dataanalys: flerdimensionell regression och klassificering.
 • tolka resultaten som erhållits i de ovan nämnda metoderna.
 • tillämpa försöksplaneringsteknik och anpassa försök och metodik efter befintliga resurser.
 • utföra analyser och tolkningarna med hjälp av minst en generell mjukvarubaserad analysmiljö t.ex. MATLAB eller R

Innehåll

Explorativ multivariat dataanalys: t.ex. förbehandling, principalkomponentanalys, klusteranalys. Prediktiv multivariat analys: modellbaserad och modellfri, linjär/ickelinjär klassificering och regression, modellval, och prestandautvärdering. Analytiska tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, räkneövningar, datorövningar.

Examination

Teori 3 (hp), Datorövningar (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brereton, Richard G. Chemometrics : data analysis for the laboratory and chemical plant

  Chichester: Wiley, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst