Kursplan för Beräkningsvetenskap II

Scientific Computing II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD395
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2010
 • Behörighet: Beräkningsvetenskap I. Matematisk statistik rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för nyckelbegrepp som ingår i kursen;

 • analysera några enkla beräkningsmetoder med avseende på egenskaper relaterade till nyckelbegreppen i föregående punkt

 • översiktligt förklara idén bakom de algoritmer som behandlas i kursen och visa hur de kan användas för lösning av tillämpningsproblem;

 • redogöra för den principiella skillnaden mellan stokastiska respektive deterministiska metoder och modeller;

 • värdera olika metoders egenskaper med avseende på noggrannhet, stabilitetsegenskaper och effektivitet;

 • utgående från en sådan värdering av metoders egenskaper, argumentera för metoders lämplighet givet olika tillämpningsproblem;

 • lösa teknisk-naturvetenskapliga problem givet matematisk modell, genom att strukturera problemet, välja lämplig numerisk metod, samt generera lösning med hjälp av programvara och egen kod;

 • presentera, förklara, sammanfatta, värdera och diskutera lösningsmetoder och resultat i en mindre rapport .

Innehåll

Fortsatt programmering i MATLAB. Fortsatt problemlösningsmetodik. Dataanalys: minstakvadratproblem med lösning baserad på normalekvationerna. Interpolation, med tonvikt på styckvis interpolation (inklusive kubiska spines).
Lösning av ordinära differentialekvationer (begynnelsevärdesproblem). Adaptivitet. Stabilitet. Explicita och implicita metoder och i samband med detta lösning av icke-linjära ekvationssystem. Monte Carlo-metoder och metoder baserade på slumptal, stokastiska modeller, stokastisk simulering, inverse transform sampling.
I kursen ingår följande nyckelbegrepp: diskretisering och diskretiseringsfel (trunkeringsfel), noggrannhet och noggrannhetsordning, effektivitet, stabilitet, ansats, adaptivitet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/workouts, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter/miniprojekt.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter/miniprojekt (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Chapra, Steven C. Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists

  2nd. ed.: Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium: Andreas Hellander: Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods. TDB, 2009