Kursplan för Programmeringsteknik II

Computer Programming II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: Programmeringsteknik I eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;

 • använda programspråket Java, både skriva egen kod och förklara vad en given kod utför;

 • implementera rekursiva lösningar till olika problem;

 • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;

 • beskriva, implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd;

 • beskriva, implementera och använda abstrakta datatyper som stackar, köer och avbildningar;

 • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad analys och design. Begreppen stackar, köer, listor och träd, hashtabeller.
Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Programmeringsteknik, hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2010

Huvudbok:

 • Lewis, John; Loftus, William Java software solutions : foundations of program design

  6. ed.: Boston ;a London: Pearson/Addison-Wesley, [2008] cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativbok: