Kursplan för Programvaruteknik

Software Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL250
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-03-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2009
 • Behörighet: 120 hp, varav minst 40 hp i datavetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna


 • redogöra för några olika processer för att skapa system, särskilt programvarusystem, som praktiskt används,

 • kunna förklara processernas styrkor och svagheter, och bedöma deras lämplighet i en given kontext,

 • kunna redogöra för programvaruteknikens faser: krav, design, implementering, testning och underhåll (vad dessa aktiviteter innehåller, och hur de är relaterade).

 • kunna sammanfatta och granska litteratur inom detta område.

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov (4 hp). Artikelsammanfattning (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sommerville, Ian Software engineering

  9. ed., International ed.: Harlow: Addison-Wesley, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk