Kursplan för Immunologi

Immunology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG313
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 120 hp, inklusive Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Att ge en bred och detaljerad översikt av hela det immunologiska fältet, samt detaljerad kunskap om många av de viktigaste immunologiska teknikerna.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • använda immunologisk terminologi

 • redogöra för de olika hematopoetiska cellgrupperna vad gäller fenotyp, funktion och distribution

 • redogöra för hur dessa celler bildas och i vilka organ detta sker samt hur det styrs med hjälp av tillväxt och differentieringsfaktorer samt celladhesionsmolekyler

 • förklara skillnader mellan adaptivt och icke adaptivt (innate) immunförsvar, vad gäller specificitet, minne och kinetik

 • redogöra för de olika genetiska mekanismer samt de selektionsmekanismer på molekylär och cellulär nivå som styr bildandet av den enorma mängd antigenspecifika receptorer, immunglobuliner och T-cellsreceptorer, som är grunden för det adaptiva immunförsvaret hos vertebrater.

 • redogöra för immunsvar mot olika patogener samt hur dessa patogener genom olika virulensfaktorer påverkar immunsystemets möjligheter att bekämpa infektionen

 • redogöra för de mekanismer och komponenter som deltar i ett inflammatoriskt svar

 • jämföra olika immunologiska sjukdomar och uppkomstmekanismer för dessa på molekylär och cellulär nivå

 • redogöra för immunsvar mot tumörer och transplanterad vävnad

 • redogöra för olika typer av immunoterapier och vaccinationer

 • redogöra för olika immunologiska metoder och kunna tillämpa några av dessa

 • analysera immunologiska försöksdata, dra slutsatser och generera hypoteser

 • planera och genomföra ett immunologiskt projekt med litteratursökning och presentera resultaten skriftligt, i form av en sammanfattning, samt muntligt, i form av en vetenskaplig presentation

 • kritiskt granska både original- och översiktsartiklar.

Innehåll

Studenten uppnår målen genom att tillägna sig kunskap om immunsystemet och dess delkomponenter, molekylära och cellulära processer för utveckling av immunsystemet, hur immunsystemet fungerar i hälsa och vid immunologisk sjukdom, cancer och transplantation samt hur immunoterapier och vaccinationer kan användas för att hämma eller förebygga sjukdom. Denna kunskap inhämtas genom föreläsningar som täcker i praktiken hela det immunologiska fältet, genom självstudier samt genom laborationer där studenterna bekantar sig med viktiga och vanliga immunologiska metoder. Ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt fås också genom noggrant journalförande av sitt laborativa arbete samt problemlösning vid seminarier där vetenskapliga data analyseras (teoretiska övningsuppgifter).

Immunologiska projekt med litteratursökning och muntlig och skriftlig redogörelse av vetenskapliga data ger färdighet i hur man söker information samt hur man strukturerar och presenterar denna information.

Flera kursmoment har yrkeslivsanknytning:


 • Grunder i vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

 • Färdigheter i dokumentation samt kritisk utvärdering av vetenskapliga data

 • Muntlig och skriftlig presentation på både engelska och svenska .

 • Genom sina breda och gedigna kunskaper i immunologi kommer studenterna att vara attraktiva på arbetsmarknaden för både små, medel och stora biotech-företag, för farmaceutisk industri samt i biståndsprojekt.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, projektarbeten, teoretiska övningsuppgifter och laborationer. Deltagande i projektarbeten, teoretiska övningsuppgifter och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp; Laborationer 3 hp; Övningar 3 hp
Teorin examineras genom två skriftliga prov, varav den ena avser teoretisk kunskap, den andra teoretisk kunskap och teoretisk laborativ färdighet samt analys av data och immunologiska problem. För delkursen laborationer fordras genomförda laborationer inklusive laborationsrapporter. Delkursen övningar fordrar genomförda teoretiska övningsuppgifter som redovisas muntligen, samt aktivt deltagande i projektarbeten som redovisas skriftligen och muntligen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abbas, Abul K. Lichtman, Andrew H.; Pillai, Shiv Cellular and molecular immunology

  6. ed.: Philadelphia: Saunders/Elsevier, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst