Kursplan för Yt- och kolloidkemi

Colloid and Interface Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB303
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  60 hp kemi inkl. Kemiska principer I, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp och Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp eller motsv.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

 • diskutera och analysera ytkemiska problemställningar där ytenergi, ytadsorption, adhesion, kohesion och vätning ingår som viktiga komponenter
 • genomföra beräkningar på system där ytspänning, ytaktivitet och intermolekylär växelverkan utgör viktiga egenskaper
 • redogöra för och genomföra beräkningar avseende termodynamiska och elektrostatiska egenskaper hos kolloider
 • diskutera hur elektrokinetiska effekter uppkommer samt kunna utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
 • ge exempel på hur de olika kursmomenten anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv
 • dokumentera laborativt arbete samt skriftligt/muntligt kunna diskutera laborationernas innehåll och resultat

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning och ytadsorption. Vätning och kontaktvinkel. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Växelverkningar mellan kolloidala partiklar. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid kursens slut (5 hp). Laborationerna med redovisningar (2 hp) och projekt (3 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pashley, Richard M.; Karaman, Marilyn E. Applied colloid and surface chemistry

  Chichester: Wiley, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst