Kursplan för Globala utmaningar och hållbara framtider

Global Challenges and Sustainable Futures

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik i en global kontext;
 • redogöra för olika orsaker till och möjliga lösningar på hållbarhetsproblematiken i en specifik stad eller region, samt kunna relatera dessa till globala utmaningar inom hållbarhetsområdet;
 • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare beskrivs dagens allvarligaste miljö- och utvecklingsproblem. I seminarieform diskuteras och utarbetas förslag på hållbara lösningar till dessa problem. Globala utmaningar relateras till lokala och regionala hållbarhetsproblem genom fallstudier. I övningar och gruppdiskussioner uppmuntras studenterna till självreflektion och personligt ställningstagande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Examinationen består av individuella eller gruppvisa projektarbeten vilka redovisas i muntlig och skriftlig form, samt aktivt deltagande vid seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan