Kursplan för Kemisk bindning med beräkningskemi

Chemical Bonding and Computational Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:

 • beskriva viktiga fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi.
 • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekylära egenskaperna.
 • utföra databassökningar relaterade till molekylers struktur.
 • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekylmodellering.
 • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori. Grundläggande statistisk, mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur. Data mining av molekylär struktur.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Deltagande i laborationer och övningar är obligatoriskt.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarar 6 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.