Kursplan för Livsbetingelser i universum

Life in the Universe

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1AS033
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • berätta om vilka livets byggstenar är och beskriva hur livet har uppkommit och utvecklats på jorden

 • beskriva vilka förutsättningar som behövs för uppkomsten och förekomsten av liv, och var liv kan finnas i universum

 • beskriva hur universum, solsystemet och jorden uppkommit, och vilka av dess egenskaper som är av betydelse för uppkomsten av liv

 • beskriva och jämföra metoder för att upptäcka planeter utanför solsystemet, och hur man i forskningen letar efter förekomsten av liv i andra planetsystem

 • resonera kring filosofiska frågor om livets uppkomst, förekomst och spridning genom universum.

Innehåll

Filosofiska funderingar om människans förståelse av sin omvärld, vårt nutida universums egenskaper, universums utveckling från Big Bang, hur vårt solsystem blir till, förutsättningarna för livets start, utvecklingen från organiska byggstenar till levande celler, livets uppkomst, livets utveckling på jorden och liv bortom jorden.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid kursens slut.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2010

 • Bennett, Jeffrey O.; Shostak, G. Seth. Life in the universe

  3rd ed.: San Francisco: Pearson Addison-Wesley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk