Kursplan för Fornisländska texter

Old Icelandic Texts

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-04-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Godkänt resultat på kursen Fornisländska 7,5 hp eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den kan läses som valfri kurs inom Svenska språket/Nordiska språk C.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • textkritiskt översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade, fornvästnordiska texter på både prosa och poesi
 • arbeta självständigt med gängse ordböcker, inlusive etymologiska, över fornisländska
 • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet, blant annat utifrån ett genusperspektiv
 • läsa och förstå språkhistoriska studier rörande fornisländska
 • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst ättesagan, eddadiktningen och skaldediktningen; metrik, litteraturhistoria och mytologi. Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.