Kursplan för Handledningsmetodik

Supervision

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OM015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-09-03
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2010-04-16
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: vecka 14, 2010
 • Behörighet: Högskoleutbildning inom vårdområdet/sjuksköterskeutbildning, alternativt termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursen avser att ge ökade kunskaper om sambandet mellan handledning, pedagogik omvårdnad och personalutveckling. Kursen syftar till att utveckla en kompetens för olika handledningsbehov som berör arbete med studenter, personal och patienter. Undervisningen berör både handledning i olika undervisningssituationer och i bedömning av klinisk utbildning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Skapa ett reflekterande klimat i handledningssituationen
Integrera teori och praktik i handledningsarbetet
Handleda utifrån en bedömning av den handleddes behov och möjligheter

Innehåll

Handledning och handledarroll
Kommunikation
Kunskaps- och människosyn i vård och pedagogik
Handledning/personalutveckling
Handledningssituationer
Bedömning av studerande under den kliniska utbildningen
Etik i handledningssituationen

Undervisning

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, rollspel, seminarier och studieuppgifter. Varje kursdag innehåller ett moment av grupparbete, där studenterna får arbeta med kommunikation och handledningssituationen.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av skriftliga och muntliga redovisningar av studieuppgifter såväl individuellt som i grupp.
Examination sker även i form av en individuell skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2010

 • Active interprofessional education in a patient based setting increases perceived collaborative and professional competence Hallin, ; Kiessling, ; Waldner, ; Henriksson,

  http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/01421590802216258

  s. 151-157

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carlsson, E.; Wann-Hansson, C.; Pilhammar, E. Teaching during clinical practice: Strategies and techniques used by preceptors in nursing education. : Nurse Education Today. 29, 522-526

  2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halvarsson, Maud; Johansson, Ingrid Att ge och ta emot bekräftelse : en studie av bekräftelse i processorienterad handledning i vårdarbete. Vård i Norden.

  Publ. 55 vol.20no.1, 9-14: Univ., (2000)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hawkins, P.; Shohet, R. Handledning inom behandlande yrken : Pozkal, Poland

  Studentlitteratur, (2008)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Interprofessional undergraduate clinical training: Results from a three year project in a Danish Interprofessional Training Unit Jacobsen, ; Fink, ; Marcussen, ; Larsen, ; Baek Hansen,

  http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/13561820802490909

  s. 30-40

  Se bibliotekets söktjänst

 • Löfmark, Anna; Wikblad, Karin Facilitating and obstructing factors for development of learning in clinical practice : a student perspective

  Ingår i:

  Journal of advanced nursing

  vol. 34 (2001) nr. 1 s. 43-50

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mogensen, E.; Thorell Ekstrand, I.; Löfmark, A. Klinisk utbildning i högskolan- perspektiv och utveckling.

  Lund: Studentlitteratur, (2006)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Staun, Margaretha; Bergström, Berit; Wadensten, Barbro Evaluation of a PBL strategy in clinical supervision of nursing students : patient-centred training in student-dedicated treatment rooms

  Ingår i:

  Nurse education today : an international journal

  vol. 30 (2010) nr. 7 s. 631-637

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tveiten, Sidsel; Amstrand, Birgitta Yrkesmässig handledning - mer än ord

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk