Kursplan för Engelska C1

English C1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2010
 • Behörighet: Baskurs Engelska A och fortsättningskurs Engelska B.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är inrättad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens att genomföra en självständig undersökning och redovisning av ett begränsat ämne inom amerikansk, alternativt brittisk, samhällskunskap och historia, engelskspråkig litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap. Studenten ska även ha ytterligare fördjupade kunskaper inom något av områdena amerikansk, alternativt brittisk, samhällskunskap och historia, engelskspråkig litteraturvetenskap, eller engelsk språkvetenskap.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna anlägga ett analytiskt arbetssätt
- ha grundläggande kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
- självständigt kunna formulera och avgränsa en problemställning, samt välja passande primärkällor
- kunna söka vetenskaplig litteratur
- kunna kritiskt värdera såväl primärmaterial som sekundärkällor
- ha insikter i ett valt ämnesområde och kritiska frågeställningar inom detta område
- ha kännedom om vissa litteraturvetenskapliga alternativt språkvetenskapliga teorier eller samhällsvetenskapliga analysmetoder
- kunna behandla en avgränsad frågeställning i en uppsats, på god engelska, med beaktande av vetenskaplig metod och vedertagna principer för utformningen
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner och genomföra presentationer av det egna arbetet
- kunna självständigt genomföra en opposition på ett examensarbete
- kunna självständigt genomföra ett försvar av det egna examensarbetet
- kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart, strukturerat sätt

Delkurs 2. Fördjupningskurs i amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha goda kunskaper om det valda området inom modernt amerikanskt och/eller brittiskt samhällsliv
- ha goda kunskaper om den historiska bakgrunden till det valda området
- ha ökad förmåga att kunna analysera olika samhällsförhållanden inom det valda området
- ha förmåga att på ett mer avancerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av det valda området

Delkurs 3. Fördjupningskurs i amerikansk litteratur och kultur (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha god insikt i Bildungsromangenren och dess utveckling
- ha medvetenhet om genusperspektivets och etnicitetens betydelse för genrens utveckling och vid läsningen av texterna
- ha viss förtrogenhet med den kritiska diskussionen kring genren
- kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
- kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Delkurs 4. Fördjupningskurs i engelsk litteratur och kultur (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha fördjupad insikt i 1800-talsromanen och valda litterära verk från modernismen
- ha fördjupade kunskaper om litterära genrer
- ha ökade insikter i olika litteraturteoretiska perspektiv
- ha kännedom om kritiska perspektiv såsom genusteori och postkolonialism
- kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
- kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Delkurs 5. Fördjupningskurs i språkstruktur: teori och praktik (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha en god uppfattning om modern engelsk språkstruktur
- kunna redovisa ett syntaktiskt ämne muntligt och skriftligt med ökad självständighet och större språklig korrekthet
- ha fördjupade kunskaper om hur olika språkliga företeelser har utvecklats och förändrats i modern engelska
- kunna urskilja och diskutera skillnader i engelsk språkstruktur mellan tal och skrift
- kunna urskilja skillnader mellan brittisk och amerikansk språkstruktur
- kunna urskilja och diskutera stilistiska skillnader (formell och informell engelska)
- ha kännedom om nya teorier inom syntaktisk analys
- kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Delkurs 6. Fördjupningskurs i engelsk språkvetenskap (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha en god uppfattning om det engelska språkets utveckling
- ha fördjupade kunskaper om de olika perioderna i det engelska språket
- kunna redovisa ett språkhistoriskt ämne skriftligt med större språklig korrekthet
- kunna förstå och tolka sambandet mellan historiska och moderna lingvistiska företeelser
- kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
- muntligt kunna redovisa ett ämne inom språklig variation i modern lingvistik
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner genom att redovisa mindre forskningsämnen både inom språkhistoria och modern engelsk lingvistik

Innehåll

Kursen består av en fast delkurs, ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Därutöver väljer studenten ytterligare två av flera alternativa fördjupande delkurser om 7,5 hp. I delkurs 1, Examensarbete, förekommer fyra huvudinriktningar: amerikansk litteratur, engelsk litteratur, engelsk språkvetenskap och amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap. I de alternativa fördjupningskurserna kan den specifika inriktningen variera under olika terminer, men huvudområdena är desamma som inom delkurs 1.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp) 0.0 hp

Delkursen ger en allmän bakgrund till ett givet ämnesområde inom någon av huvudinriktningarna, samt behandlar relevanta frågor rörande vetenskapligt skrivande och metod, enskilt eller i grupp. Ämnesval inom ämnesområdet, som kan variera från termin till termin, sker i samråd mellan studenten och läraren/handledaren. Exempel på ämnesområden med amerikansk eller engelsk litteraturvetenskaplig inriktning: litteraturkritiska, litteraturhistoriska, litteratursociologiska och litteraturpedagogiska problem; med språkvetenskaplig inriktning: valda problem inom fonologi, grammatik, variationsanalys, språkhistoria, språksociologi, textlingvistik, vokabulär, namnforskning, översättning, språkpedagogik, språkmetodik; med samhällsvetenskaplig inriktning: valda problem inom det amerikanska och/eller brittiska samhället. I undantagsfall kan, efter samråd med läraren/handledaren, ämne utanför de givna områdena accepteras. Efter ämnesvalet vidtar individuell handledning av examensarbetet. Examensarbetet ventileras i normalfallet vid ett seminarium, där en eller flera studenter har till uppgift att lägga fram synpunkter på arbetet.

Undervisning

Delkurs 1. Examensarbete
Gruppundervisning och individuell handledning. Handledning i delkurs 1 ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Alternativa delkurser, delkurs 2–6
Gruppundervisning.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska C2, C2L, C3, C4, C4L, HS3, HS4, HS5 eller Examensarbete Engelska C/D.

För tillträde till avancerad nivå gäller att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på Engelska C. Vidare gäller att studenten skall ha uppnått antingen 15 hp inom delkurs 1 (Examensarbete) relaterad till den valda inriktningen av avancerad nivå eller 7,5 hp inom motsvarande fördjupningskurs (för tillträde till avancerad nivå med inriktning engelsk språkvetenskap krävs delkurs 6). Studenter som planerar att utbilda sig till lärare bör välja delkurs 5.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. I undantagsfall kan särskild prövning förekomma.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet engelska och ger den ämnesfördjupning som krävs för kandidatexamen. För ämnesfördjupning till masterexamen krävs ytterligare 120 högskolepoäng på avancerad nivå.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska C2, C2L, C3, C4, C4L, HS3, HS4, HS5 eller Examensarbete Engelska C/D.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska C2, C2L, C3, C4, C4L, HS3, HS4, HS5 eller Examensarbete Engelska C/D.

För tillträde till avancerad nivå gäller att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på Engelska C. Vidare gäller att studenten skall ha uppnått antingen 15 hp inom delkurs 1 (Examensarbete) relaterad till den valda inriktningen av avancerad nivå eller 7,5 hp inom motsvarande fördjupningskurs (för tillträde till avancerad nivå med inriktning engelsk språkvetenskap krävs delkurs 6). Studenter som planerar att utbilda sig till lärare bör välja delkurs 5.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. I undantagsfall kan särskild prövning förekomma.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

Delkurs 1. Examensarbete, 10 poäng

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning. Baslitteratur

Valda delar av följande böcker studeras som bakgrund:

 • James, Henry Beidler, Peter G. The turn of the screw : complete, authoritative text with biographical and historical contexts, critical history, and essays from five contemporary critical perspectives

  2: Boston:

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stevenson, Robert Louis; NetLibrary, Inc. Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson..

  Raleigh, N.C.: Alex Catalogue ; Boulder, Colo., [199-?]

  Se bibliotekets söktjänst

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning. Referens- och fördjupningsläromedel

 • Culler, Jonathan Literary theory : a very short introduction.

  Oxford: Oxford University Press, 2000, c1997

  Se bibliotekets söktjänst

Eget material inom valt ämnesområde.

Språkvetenskaplig inriktning. Basläromedel

Kompendium med språkvetenskapliga artiklar om metod och teori med särskild inriktning mot kontrastiva översättningsstudier samt studier om språk och kön. Därtill tillkommer eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Samhällsvetenskaplig inriktning, basläromedel

Eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Delkurs 2. Fördjupningskurs i amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia, 5 poäng

Baslitteratur

Delkurs 3. Fördjupningskurs i amerikansk litteratur och kultur, 5 poäng.

Baslitteratur

8-10 av nedanstående texter väljs av undervisande lärare.

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 4. Fördjupningskurs i engelsk litteratur och kultur, 5 poäng

Baslitteratur

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 5. Fördjupningskurs i språkstruktur: teori och praktik, 5 poäng

Baslitteratur

Översättningstexter, praktiska språkstrukturövningar, korpusmaterial, C- och D-uppsatser, stencilerat material.

Referens och fördjupningsläromedel

 • Chalker, Sylvia; Greenbaum, Sidney. Student's grammar of the English Language A student's English grammar workbook : being a workbook for: A student's grammar of the English Language, by Sidney Greenbaum and Randolph Quirk.

  Harlow: Longman, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crystal, David; Davy, Derek Investigating English style.

  London: Longman, 1969, pr. 1980

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haegeman Wekker, Liliane Herman Christiaan A modern course in English syntax.

  London: Routledge, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Biber, Douglas Longman grammar of spoken and written English.

  Harlow: Longman, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svartvik, Jan; Sager, Olof Engelsk universitetsgrammatik

  2. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tottie, Gunnel An introduction to American English.

  Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Övergaard, Gerd; MacQueen, Donald S. Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises

  Lund: Studentlitteratur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Övergaard, Gerd Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 6. Fördjupningskurs i engelsk språkvetenskap, 5 poäng

Baslitteratur - Moderna delen

Valda delar av följande böcker studeras som bakgrund:

 • Finegan, Edward Language : its structure and use

  Forth Worth: Hartcourt Brace College Publishers, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haegeman Wekker, Liliane Herman Christiaan A modern course in English syntax.

  London: Routledge, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kövecses, Zoltán American English : an introduction.

  Peterborough, Ont.: Broadview Press ; Letchworth, c2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tottie, Gunnel An introduction to American English.

  Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trudgill, Peter; Hannah, Jean International English : a guide to varieties of Standard English

  3. ed.: London: Edward Arnold, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Baslitteratur - Historiska delen

Texter från fornengelska, medelengelska och tidig modern engelska.

Referens- och fördjupningsläromedel

Versioner av litteraturlistan