Kursplan för Amerikansk historia

American History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN712
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-11-13
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  En B (områdesbehörighet 2) Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är inrättad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-11-13.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten

- kunna redogöra för viktiga aspekter av den amerikanska historien

- kunna visa grundläggande kunskap om vad som anses göra USA unikt, historiskt som i nutid

- kunna redogöra för det samtida amerikanska samhället och om de sociala krafter som bidragit till att forma dess historia

- i tal och skrift kunna analysera historiska texter

Innehåll

Kursen ger en överblick över den historiska utvecklingen i USA från kolonialtiden och fram till idag. Viss tonvikt läggs vid aspekter relaterade till företeelser som amerikansk exceptionalism och etnicitet.

Undervisning

Föreläsningar och gruppundervisning med användande av historiskt material.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen USA-kunskap B1 krävs ytterligare 22,5 hp från USA-kunskap A.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Amerikansk historia

Fotokopierat material.