Kursplan för Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd

Subspecialised Anaesthesia and Anaesthetic Management of Special Conditions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KR302
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2010-04-15
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 02, 2010
 • Behörighet: Godkänd kurs Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är teoretisk och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen studeras parallellt med kursen Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp och integreras med de verksamhetsförlagda kurserna Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 hp samt Allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse


 • förklara patofysiologiska processer vid olika sjukdomstillstånd och urskilja tillstånd som har betydelse för anestesiologisk riskbedömning, perioperativ övervakning och behandling samt val av anestesimetod och anestesiläkemedel

 • förklara kroppens normala metabolism, blod-, vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans och de förändrade behov som uppstår vid kirurgisk stress och anestesi och beskriva hur dessa behov tillgodoses samt hur behandling utvärderas

 • visa fördjupade kunskaper i smärtfysiologi och om metoder för bedömning och behandling
  av smärta

 • visa fördjupade kunskaper om effekter, bieffekter och interaktioner avseende olika läkemedelsgrupper som används inom den pre-, intra- och postoperativa vården

 • visa fördjupade kunskaper om anestesiologisk traumavård


Färdighet och förmåga

 • analysera och motivera val av adekvat monitorering och anestesi till patienter i olika åldrar med kroniska sjukdomar

 • analysera och motivera val av adekvat monitorering och anestesi till patienter i olika åldrar vid akuta ingrepp och sjukdomstillstånd samt vid trauma

 • kritiskt granska och föreslå metoder för bedömning och behandling av smärta och oro relaterat till fördjupade kunskaper om smärtfysiologi, smärtbehandling och sedering

 • analysera och bedöma olika kunskapskällor inklusive vetenskapliga rapporter inom anestesiologi och förmedla resultatet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och värdera etiska dilemman i samband med medicinsk behandling inom anestesisjukvård och högteknologisk sjukvård

 • utvärdera sin problematiserande förmåga och sina kunskaper i anestesiologi och relaterade medicinska ämnen

 • reflektera över kunskapernas relevans för anestesisjuksköterskans profession och kompetensområde samt identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling

Innehåll

Patofysiologi vid medicinska och kirurgiska sjukdomar
Preoperativ bedömning och riskbedömning av barn, ungdomar, vuxna och äldre
Anestesiologiska metoder inom subspecialiserad anestesi
Farmakologi, farmakokinetik och läkemedelsinteraktioner
Smärtbehandling och sedering
Medicinteknisk utrustning för monitorering och behandling
Behandlingsprinciper vid blodförluster, vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansrubbningar
Anestesiologi och analgesi i samband med trauma
Lagar, författningar och förordningar

Undervisning

Basgruppsarbete
Föreläsningar
Litteraturstudier
Utarbetande av PM
Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp skall studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra gånger (= totalt fem tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats i utbildningen. Grundutbildningskommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010