Kursplan för Pierre Bourdieus utbildningssociologi

Pierre Bourdieu's Sociology of Education

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK086
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier

- analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna

- använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll

Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.

Tonvikten ligger vid

- centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna

- förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier

- användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom kortare skriftliga redovisningar som lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftlig examinationsuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.