Kursplan för Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv

Child and Youth Studies, Central Theories and Perspectives

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N, Barn- och ungdomsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs Sv B/Sv2B och En A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
- grundligt redogöra för och förklara skillnader mellan olika forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap
- jämföra olika sätt att studera centrala teman inom barn- och ungdomsvetenskap
- analysera några aspekter av dessa teman sådana de framträtt historiskt och förekommer i olika sociala arenor idag.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och perspektiv som varit och är centrala inom barn- och ungdomsvetenskap såsom frågor om
- barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor
- barns och ungdomars socialisation och identitet
- barn- och ungdomskulturer

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen. Aktivt deltagande krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2010

Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv, 7,5 hp. Fastställd 2010-06-11.

Litteraturlistan gäller fr.o.m. ht 2010

 • Bjurström, Erling Ungdomskultur, stil och smak

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helve, Helena; Holm, Gunilla Contemporary youth research : local expressions and global connections

  Aldershot: Ashgate, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Allison; James, Adrian L. Constructing childhood : theory, policy, and social practice

  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;a New York: Palgrave Macmillan, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Qvortrup, Jens; Corsaro, William A.; Honig, Michael-Sebastian The Palgrave handbook of childhood studies

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Härutöver tillkommer aktuella vetenskapliga artiklar samt valbar litteratur, vilka väljs i samråd med kursledare