Kursplan för Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Writing American Selves: Fictional and Non-Fictional Self-Portraiture

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN140
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-20
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Engelska A1 och Engelska B1
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
- visa god insikt i självbiografigenren och dess varianter
- visa medvetenhet om genusperspektivets och etnicitetens betydelse i texter tillhörande genren
- visa viss förtrogenhet med den kritiska diskussionen kring genren självbiografi
- kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
- kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Innehåll

Delkursen analyserar valda amerikanska litterära verk från mitten av 1600-talet till nutiden. Texterna härrör från ett vitt spektrum omfattande skönlitterära berättelser och lyrik, mer traditionella självbiografier samt hybridformer. Tonvikten ligger på frågeställningar kring "sanning", kön, ras, etnicitet och moral. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examination sker genom fortlöpande bedömning och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 82,5 hp på grundnivå i huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtas i examen tillsammans med Engelska C1, C3, HS4 och HS5.

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Douglass, Frederick Andrews, William L.; McFeely, William S. Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave, written by himself : authoritative text contexts criticism

  Second edition.: New York: W.W. Norton & Company, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leaves of grass and other writings : authoritative texts, other poetry and prose, criticism Whitman, Walt Moon, Michael; Bradley, Sculley; Blodgett, Harold William

  New York: Norton, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stein, Gertrude The autobiography of Alice B. Toklas

  Vintage Books ed.: New York: Vintage Books, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wright, Richard 1908-1960 Black boy (American hunger) : a record of childhood and youth

  1st HarperPerennial ed.: HarperPerennial:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kingston, Maxine Hong The woman warrior : memoirs of a girlhood among ghosts

  Vintage international ed.: New York: Vintage international, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Coates, Ta-Nehisi Between the world and me

  Melbourne, Victoria: Text Publishing Company, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därtill ett urval texter online, via Studium och fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan