Kursplan för Samtalsprocesser

Interpersonal Communication at Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE077
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogiskt ledarskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-15
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2010
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är valbar i Masterprogram i pedagogiskt ledarskap och för studerande inom utbildningsvetenskapliga fakultetens masterprogram.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna


 • redogöra för hur kommunikationsteori påverkar genomförandet av svåra samtal på arbetsplatsen

 • förstå det enskilda samtalets funktion i relation chef/ledare - medarbetare

 • i ledarrollen genomföra ett "känsligt" samtal

 • värdera hur samtal bör genomföras i olika "känsliga" situationer

 • särskilt redogöra för samtal i samband med konflikter

 • analysera och kritiskt reflektera kring svåra samtal

Innehåll


 • Kommunikation och samtalsmetodik

 • Professionella samtal

 • Att leda samtal; metoder - förhållningssätt och färdigheter

 • Samtal vid konfilkt

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och samtalsövningar.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Crafoord, Clarence Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engquist, Anders Kommunikation på arbetsplatsen : chefen, medarbetaren, gruppen

  2. uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilmarsson, Hilmar Th.; Ericsson, Lisa Samtalet : med känslomässig intelligens.

  Lund: Studentlitteratur, 1999 ; (Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holm, Ulla Empati : att förstå andra människors känslor

  2., [uppdaterade och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindh, Gunnel; Lisper, Hans-Olof Furugren, Bo Samtal för förändring

  Lund: Studentlitteratur, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar samt valfri litteratur i samråd med kursansvarig lärare. Ca 100 s.

Totalt ca 1100 s.