Kursplan för Grundläggande statistik A4

Introductory Statistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-22
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-06-21
 • Reviderad av: Ann Gunnarsson
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Ma C, Sh A. Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

- ha kunskaper om grundläggande begrepp och synsätt i statistiken

- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i sannolikhetslära och inferens som ligger till grund för de metoder som tillämpas inom statistiken

- äga förmåga att tillämpa några statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data, särskilt sådana med anknytning till ekonomens och samhällsvetarens verksamhetsfält

- kunna kritiskt granska undersökningsrapporter och slutsatser baserade på statistiska data

- skriftligt och muntligt kunna redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar

- kunna använda något standardprogram för datorbearbetning av statistiska data.

Innehåll

Grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått. Datainsamling och urvalsmetoder. Elementär sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. Samplingsfördelningar. Introduktion till estimation. Introduktion till parametrisk och icke-parametrisk hypotesprövning. Analys av samband mellan variabler.

Undervisning

Undervisning ges i form av plenarföreläsningar samt lektionsundervisning och datorintroduktion i mindre grupper. Sammanlagt ges undervisning 6-10 timmar per vecka.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som kurs ingående i något av programmen: Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kursen kan inte ingå i en examen där kursen, A8, Statistik för ekonomer ingår.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.