Kursplan för Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

Information Systems A: Object-Oriented Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Beskriva grundläggande programmeringsbegrepp
- Definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfi
- Förklara principerna för modularisering och återanvändning av kod

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Konstruera program i ett objektorienterat programmeringsspråk i en integrerad utvecklingsmiljö
- Tillämpa programmeringshjälpmedel i en integrerad utvecklingsmiljö

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Jämföra de två olika programmeringsparadigmna procedurell programmering och objektorienterad programmering.

Innehåll

Programmering i en integrerad utvecklingsmiljö, introduktion till grafikhantering, konstanter, variabler, primitiva datatyper, fördefinierade klasser, beräkningar, metoder, parametrar, flödesstrukturer för selektion och iteration, debugging, egendefinierade klasser, stränghantering, grundläggande datastrukturer, arv, interfaces, polymorfi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen och projektarbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan