Kursplan för Geometrisk dataanalys

Geometric Data Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK099
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010

Mål

Kursen syfte är att studenten ska få en allmän introduktion till de matematiska grunderna för geometrisk dataanalys och förstå hur metoden kan användas i samhällsvetenskapliga och humanistiska studier.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- redogöra för de grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys,

- använda statistisk programvara för geometrisk dataanalys,

- genomföra geometriska dataanalyser på empiriska material och analysera resultaten,

- kritiskt bedöma i vilka undersökningar som geometrisk dataanalys är användbar och på vilka sätt geometrisk dataanalys bäst kan tillämpas i konkreta fall.

Innehåll

- De grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys

- Tillämpningar av geometrisk dataanalys

- Geometrisk dataanalys i samhällsvetenskap och humaniora

Undervisning

Kursen består av matematiska föreläsningar, sociologiska föreläsningar och arbetssessioner.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift, där en geometrisk dataanalys utifrån ett empiriskt material redovisas.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.