Kursplan för Säkra datorsystem I

Secure Computer Systems I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2011
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 15 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap inklusive datorarkitektur, operativsystem/processorienterad programmering, datakommunikation och en fortsättningskurs i programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för betydelsen av grundläggande begrepp såsom t.ex. identifiering, äkthet, åtkomstkontroll och informationsflödeskontroll, för säkerheten i datorsystem samt förklara grundläggande teorier och principer för dessa

 • förklara några teoretiska modeller för säkerhet

 • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem

Innehåll

Tekniska aspekter på datasäkerhet. Grundläggande principer och teoretiska modeller för säkerhet, som identifiering, äkthet, åtkomstkontroll och informationsflödeskontroll.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Computer security : principles and practice Stallings, William; Brown, Lawrie; Bauer, Michael D.; Howard, Michael

  Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk