Kursplan för Arkeologi A

Archaeology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

– kunna diskutera kulturutvecklingen i ett globalt och nordeuropeiskt perspektiv under den tid och de situationer då materiella lämningar är det främsta källmaterialet

– vara medveten om det arkeologiska källmaterialets speciella karaktär

– kunna diskutera arkeologins teori och metoder samt vara medveten om hur arkeologi och samtid förhåller sig till varandra

– översiktligt kunna redogöra för arkeologins vetenskapshistoria i ett nordiskt och globalt perspektiv

– kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet arkeologi grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger samt ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Introduktion till arkeologi och tidig historia, 7,5 hp

Momentet tar upp studiet av tidiga kulturer och dess källmaterial. Som ämne är arkeologi universellt och det faller sig därför naturligt att inledningsvis jämföra likartade kulturyttringar i ett globalt perspektiv. Momentet tar upp frågan om skillnaden och sambandet mellan materiell och skriftlig kultur och sätter in förhistorien i ett perspektiv där samhälleliga yttringar kan sägas läggas till varandra så som jordbruk till insamling/fångst eller stadsbebyggelse till lantbebyggelse eller skrift till tal.

Moment 2 Afrikansk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Momentet beskriver människoblivandet och människans spridning från Afrika över världen. Därefter jämförs, med utgångspunkt från globala miljöer och arkeologi, generella kulturyttringar som fångst-, jordbruks- och stadssamhällen. Människans sätt att samspela med och behärska skiftande miljömässiga förutsättningar tas upp i ett långsiktigt perspektiv med exempel från olika delar av världen. På kursen introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Moment 3 Nordeuropeisk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Momentet behandlar nordeuropeisk arkeologi med tyngdpunkt på Skandinavien och utgår från samhällets dynamik och tröghet. Genom jämförelser förmedlar kursen insikten att varken Skandinavien eller Nordeuropa kan förstås utan vidare geografiska perspektiv. Kursen är kronologiskt upplagt och förmedlar insikten om vilka för- och nackdelar som ligger i den traditionella förståelsen av förhistorien som en serie av åldrar, till exempel stenålder, bronsålder och järnålder. I momentet introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Moment 4 Arkeologi och samhälle, 7,5 hp

Momentet tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglar sig också i arkeologins historiska utveckling som momentet tar upp och belyser med exempel i ett globalt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination kan ske genom skriftlig salsskrivning, skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen, eller genom någon kombination av dessa examinationsformer fastställd av kursansvarig examinator. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Introduktion till arkeologi och tidiga kulturer

 • Knutsson, Helena Coast to coast - arrival : results and reflections : proceedings of the final Coast to Coast Conference, 1-5 October 2002 in Falköping, Sweden

  Uppsala: Coast to Coast Project, 2004

  Sid 183-198

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ersgård, Lars Det förflutna är att räkna med : en vetenskaplig programskrift från UV

  Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2006

  Sid 27-54, 75-98

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forest history today : an annual publication

  Durham, NC: Forest History Society, 1995-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gräslund, Bo Arkeologisk datering

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herschend, Frands Historical or textual archaeology

  Ingår i:

  Current Swedish archaeology

  vol. 5 (1997) s. 65-78

  Sid 65-78

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hodder, Ian The archaeological process : an introduction

  Oxford: Blackwell, 1999

  Sid 1-19

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Panter-Brick, Catherine; Layton, Robert; Rowley-Conwy, Peter Hunter-gatherers : an interdisciplinary perspective

  Cambridge: Cambridge University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jobling, Mark; Hurles, Matthew; Tyler-Smith, Chris Human evolutionary genetics : origins, people and disease

  New York: Garland Science, cop. 2004

  Kapitel 10, sid 300-324

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Price, Theron Douglas; Gebauer, Anne Birgitte Last hunters, first farmers : new perspectives on the prehistoric transition to agriculture

  Santa Fe, N.M.: School of American Research Press, 1995

  Sid 21-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gould, Richard A.; Schiffer, Michael B. Modern material culture : the archaeology of Us

  New York: Acad. P., cop. 1981

  Sid 51-66, 161-182

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsen, Bjørnar d 1958- Torhell, Sven-Erik Från ting till text : teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Sid 9-62, 105-145

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renfrew, Colin; Bahn, Paul Archaeology : theories, methods and practice

  5th ed.: London: Thames and Hudson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ros, Jonas Stad och gård : Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid = Town and house : Sigtuna during late Viking Age and Early Medieval period

  Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, 2009

  Sid 19-43

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Segerberg, Ann Bälinge mossar : kustbor i Uppland under yngre stenåldern = The Bälinge bogs : Neolithic coastal settlement in Uppland, eastern middle Sweden

  Uppsala: Univ. :b Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], 1999

  Sid 105-110, 135-140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tesch, Sten Vincent, Jacques Vyer från medeltidens Sigtuna =b Images of medieval Sigtuna

  Sigtuna: Sigtuna museum, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Chris The human past : world prehistory & the development of human societies

  London: Thames & Hudson, 2009

  Kapitel 2, 3, 4 och 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fischer, Anders; Kristiansen, Kristian The neolithisation of Denmark : 150 years of debate

  Sheffield: J.R. Collis, 2002

  Sid 343-393

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Afrikansk och jämförande arkeologi

 • Hodder, Ian Archaeological theory today

  Cambridge: Polity, cop. 2001

  Sid 241-261

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McIntosh, Susan Keech Beyond chiefdoms : pathways to complexity in Africa

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999

  Sid 1-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlström, Anna; Källén, Anna Fishbones and glittering emblems : Southeast Asian archaeology 2002

  Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities (Östasiatiska museet), 2003

  Sid 23-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flannery, Kent The Origins of Agriculture

  Ingår i:

  Annual review of anthropology

  (1973) s. 271-310

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Martin Archaeology Africa

  London: James Currey ;a Cape Town :b David Philip, 1996

  Kapitel 1 sid 21-30, kapitel 8 sid 127-135

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Karl-Johan Wells of experience : a pastoral land-use history of Omaheke, Namibia

  Uppsala: Uppsala University. African and Comparative Archaeology, 2006

  Kapitel 2 sid 5-21, kapitel 8 sid 139-145

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meggers, Betty Revisiting Amazonia circa 1492

  Ingår i:

  Science

  (2003) s. 2067-2070

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sinclair, Paul J. J. Humankind in Africa : a long-term perspective on socio-environmental interactions

  Ingår i:

  Twice humanity : implications for local and global resource use

  Uppsala: Nordic Africa Institute (Nordiska Afrikainstitutet, 1998

  Sid 31-37

  S. 30-38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steffen, Will Global change and the earth system : a planet under pressure

  1. ed.: Berlin: Springer, 2005

  Sid 1-31

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tainter, Joseph Social complexity and sustainability

  Ingår i:

  Ecological complexity : an international journal on biocomplexity in the environment and theoretical ecology

  Elsevierc 2004-, 2004-

  (2006) s. 91-103

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shaw, Thurstan The archaeology of Africa : foods, metals, and towns.

  London: Routledge, 1993

  Sid 21-31

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Chris The human past : world prehistory & the development of human societies

  London: Thames & Hudson, 2009

  Sid 200-233, Kapitel 7 sid 234-262, kapitel 8 sid 278, 283-298, kapitel 9 sid 317-345, kapitel 10 sid 350-391, kapitel 12 sid 432-471, kapitel 14 sid 472-551, kapitel 15 sid 552-593, kapitel 16 sid 594-639, kapitel 17 sid 640-677, kapitel 19 sid 716-720

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wilmsen, Edwin Mutable identities : moving beyond ethnicity in Botswana

  Ingår i:

  Journal of southern African studies.

  (2002) s. 825-841

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3: Nordeuropeisk och jämförande arkeologi

Artiklar läses i urval efter lärarens anvisningar.

Delkurs 4: Arkeologi och samhälle

Kompendiet Arkeologi och samtid, artiklar producerade av anställda och doktorander vid institutionen, 371 sidor.