Kursplan för Artificiell intelligens

Artificial Intelligence

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL340
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  120 hp varav 15 hp matematik och 20 hp datavetenskap, inklusive en fortsättningskurs i programmering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • känna igen om ett problem är AI-relaterat
 • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, lärande system)
 • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och enkla metoder för lärande
 • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, lärande system.

Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt uppgifter (2 hp) som redovisas muntligt eller skriftligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Russell, Stuart Jonathan; Norvig, Peter Artificial intelligence : a modern approach

  3. ed.: Boston: Pearson Education, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst