Kursplan för Strängteori I

String Theory I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA161
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 33, 2011
 • Behörighet: 120 hp. Kvantfältteori. Avancerad kvantfältteori (1FA159) rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redogöra för vilka frågor/problem strängteori är svaret på

 • förklara skillnaden mellan gaugeteorier för stark och elektrosvag växelverkan och teorin för gravitation, dvs. allmän relativitetsteori

 • analysera en godtycklig gauge teori avseende ovanstående skillnad och avgöra dess ändlighetsegenskaper

 • kritiskt analysera nödvändigheten av att beskriva alla krafter vid höga energier för att en kvantteori för gravitationen skall vara meningsfull samt kunna kritiskt granska och analysera en teori såsom loop-quantum gravity i ljuset av detta

 • sammanfatta innehållet i de grundläggande forskningspublikationer som introducerar bosonisk strängteori

Innehåll

Relativisitisk punktformad partikel. Relativistisk sträng. "World sheet currents". "Light cone" beskrivning. Grundläggande strängkvantisering.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftlig examen vid kursens slut och/eller inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 19, 2012