Kursplan för Strängteori II

String Theory II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 33, 2011
 • Behörighet: Strängteori I
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redogöra för vilka frågor/problem strängteori är svaret på och värdera dess betydelse

 • använda sig av konstruktioner med hjälp av D-bran för att beskriva kvantfältteorier

 • analysera hur D-bran kan användas för att förstå entropin hos svarta hål samt ge en analys av svårigheterna att göra motsvarande analys utan BPS tillstånd (Bogolmy-Prasad-Sommerfield)

 • analysera de tre olika kvantiseringsprocedurerna för strängteori

 • sammanfatta och utvärdera innehållet i forskningspublikationer inom området

Innehåll

Fortsättning på kursen Strängteori I med fördjupning inom följande områden: D-bran objekt; T-dualitet; Elektromagnetiskta fält på D-bran objekt; Kovariant strängkvantisering.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftlig examen vid kursens slut och/eller inlämningsuppgifter under kursens gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011