Kursplan för Teoretisk kemi - profilkurs

Theoretical Chemistry - Profile Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB556
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: Examen på grundnivå 180 hp med 90 hp kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redovisa och diskutera viktiga teorier och beräkningsmodeller nödvändiga för studier på avancerad nivå inom teoretisk kemi

 • redovisa och diskutera viktiga forskningsområden inom teoretisk kemi och andra områden där teoretisk kemi är av betydelse

 • självständigt planera projekt och utvärdera dem med hjälp av etablerade metoder

 • dokumentera laborativt arbete och redovisa resultatet skriftligt och muntligt

 • söka, organisera och presentera information relaterad till teoretisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter

Innehåll

Fördjupad översikt över området teoretisk kemi och aktuella forskningsområden. Utvalda beräkningsmetoder inom teoretisk kemi

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och litteraturprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter 3 hp. Skriftlig och/eller muntlig examination 2 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de obligatoriska momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.