Kursplan för Spektroskopi

Spectroscopy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB750
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna


 • beskriva materiens växelverkan med elektromagnetisk strålning och deras tillämpning i spektroskopin

 • tillämpa formalismer baserade på molekylers symmetri för att förutsäga spektroskopiska egenskaper

 • tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen

 • välja lämpliga spektroskopiska metoder och tolka mätresultat för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur, renhet och koncentration och för att studera molekylers växelverkan

Innehåll

Generella spektroskopiska principer, instrumentella aspekter av specifika spektroskopiska metoder, spektroskopiska tillämpningar av molekylär symmetri.
Principer och tillämpningar av följande metoder: Elektronisk absorptions- och emissionsspektroskopi av atomer och molekyler, IR- och Raman-spektroskopi, NMR-spektroskopi, röntgenspektroskopi, spektroskopi på ytor.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga och/eller muntliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.