Kursplan för Utvecklingsstudier B

Development Studies B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK031
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utvecklingsstudier G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-07
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: U-landskunskap A/Utvecklingsstudier A eller motsvarande kunskap.
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången B-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande:
- ha fått fördjupade empiriska, teoretiska och metodiska kunskaper inom ämnesområdet, speciellt avseende:
- det koloniala arvet och dess betydelse för utvecklingsteorier och utvecklingsländer
- ha läst de viktigaste bidragen inom sociala rörelser-litteraturen och fått en god överblick över diskussionen
- genom praktiska övningar få tillfälle att själva använda och pröva utvecklingsforskningens alla metodiska angreppssätt och typer av informationsunderlag
- att utifrån forskning om utvecklingsproblem självständigt formulera en undersökningsbar hypotes eller teori

Innehåll

1. Development Theory and the Colonial Legacies 7,5 hp 0.0 hp

Mål (Objectives of the course) Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - återge grunddragen i hur synen på vad som är utveckling förändrats över tid i det koloniala och post-koloniala Afrika, Latinamerika och Sydasien sedan år 1800 - redogöra för hur kolonialpolitiken i Afrika, Latinamerika och Sydasien formats i relation till uppfattningar om vad som utgjort orsakerna till bristen på utveckling - analysera utvecklingspolitik som formad i brytningen mellan föreställningar om utveckling baserade på likhet och på olikhet mellan grupper av människor - redogöra för exempel på hur föreställningar om nationalitet, etnicitet, ras och kön utgjort integrerade delar inom utvecklingstänkandet - redogöra för teorier om utveckling och underutveckling som utvecklats i relation till de koloniala och postkoloniala erfarenheterna i Afrika, Latinamerika, Sydasien och Europa. Innehåll Kursen omfattar en analys av föreställningar och teorier om "utveckling" och "framsteg" och hur dessa föreställningar influerat de politiska, ekonomiska och sociala praktikerna i Sydasien, Afrika och Latinamerika sedan början av 1800-talet. I kursen behandlas hur föreställningarna om utveckling förändrats i relation till både koloniala och postkoloniala erfarenheter. Vidare behandlar kursen föreställningar om ras och etnicitet, om kön/genus samt om hur samhällelig makt organiseras politiskt som integrerade delar i föreställningarna om utveckling. Kursen ges av lärare från olika discipliner för att åskådliggöra olika perspektiv på frågor om "utveckling" i historien. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examination Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. En del av skrivningen kan dock examineras genom inlämnade uppgifter och aktivt seminariedeltagande. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på det skriftliga provet. För den skriftliga tentamen tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd. Fördjupningar i förhållande till examensfordringar Kursen ger studenterna möjlighet att öva sig i att självständigt värdera och kritiskt behandla utvecklingsteorier genom att koppla dessa teorier både till deras vetenskapsteoretiska sammanhang och till de historiska kontexter inom vilka de utformats. Övriga föreskrifter Framgångsrika studier förutsätter ett aktivt deltagande i undervisningen och att litteraturen läses löpande under kursens gång.

2. Social movements and political change in developing countries 7,5 hp 0.0 hp

MÅL Efter genomgången kurs förväntas de studerande - kunna förstå, sammanfatta och kritiskt bedöma utvalda centrala arbeten inom litteraturen om sociala rörelser - känna till olika former av sociala rörelser i utvecklingsländer - analysera hur sociala rörelser i utvecklingsländer skiljer sig från eller liknar sociala rörelser i utvecklade länder, och därmed kunna identifiera nya viktiga och intressanta frågor inom detta forskningsfält INNEHÅLL Sociala rörelser är idag en viktig form för att påverka politik genom aktivt deltagande, och har blivit så vanligt att vissa forskare talar om ett 'sociala rörelser-samhälle'. Forskningslitteratur om sociala rörelser är till stor del baserade på rörelser i Västvärlden (främst USA och, till viss grad, Europa) och därmed också i utvecklade länder och demokratier. Olika former av sociala rörelser är dock utbredda också i Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika och har gett upphov till viktiga teoretiska diskussioner. Genom att inkludera erfarenheter och analyser från länder i Syd, och därmed också utvecklingsländer och auktoritära stater, finns stort utrymme och potential för teoriutveckling. Denna kurs syftar till att med olika perspektiv förstå och analysera sociala rörelser i utvecklingsländer. Vi diskuterar bland annat identitetsskapande inom olika rörelser, hur grupper väljer att "frama" (rama in) sina krav, den politiska kontexten och de politiska öppningar som finns i olika system och om politiska protester har någon effekt. Den globala diskursen om mänskliga rättigheter har påverkat hur lokala grupper runt om i världen valt att presentera sina krav på förändring. Kursen ser också på de allt viktigare transnationella nätverken mellan rörelser; internationella organisationer (ofta med huvudkontor i Nord) kan påverka nationella regeringar (ofta i Syd) att ge vika för krav som lokala grupper annars inte skulle gått gehör för. Vad betyder då framväxten av sociala rörelser för politiken i utvecklingsländer? Kan marginaliserade grupper påverka den politik som förs? En paradox, som kommer att löpa som en röd tråd genom kursen, är att många grupper protesterar mot den neoliberala politik som varit dominerande de senaste decennierna, samtidigt som de använder sig av ett rättighetsperspektiv som kan sägas understödja den neoliberala modellen. En dimension som vi tar upp är t.ex. om de senaste decenniernas fokus på "identitetspolitik" och rätten till olikhet vad gäller ethnicitet, kön eller sexualitet överskuggat, och därmed underminerat, tidigare krav på en mer jämlik fördelning av resurser. UNDERVISNING Undervisning består av föreläsningar, seminarier och ett studiebesök hos en svensk organisation som jobbar tillsammans med grupper som kämpar för olika frågor i utvecklingsländer. Kursen ges på svenska. EXAMINATION Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. Förberedelser inför och aktivt deltagande under seminarierna är obligatoriskt. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd – Godkänd – Väl Godkänd.

3. Att undersöka utvecklingsproblem 15 hp 0.0 hp

MÅL Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna: - kritiskt granska andras forskning ur ett metodologiskt perspektiv i vilket ingår; en grundläggande kunskap om forskningsprocessen, vad som krävs för att belägga orsakssamband samt olika kriterier på god forskning såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet - formulera och motivera egna forskningsfrågor, och göra en design för att besvara studiens forskningsfråga, samt diskutera relevanta metodöverväganden med denna design - genomföra enklare empiriska undersökningar och diskutera relevanta metodöverväganden beträffande insamlade data - fördjupa sina färdigheter under kursens gång och sedan kunna sätta samman dessa färdigheter till en helhet INNEHÅLL Denna kurs lär ut vetenskaplig metod, med fokus på kvalitativ metod, men den vill också ge studenterna de verktyg de behöver inför det egna uppsatsarbetet. Den bärande tanken är att vetenskaplig metod bäst förstås genom tillämpning, och att metodresonemang blir extra tydliga när vi utför en egen studie. Den kunskap det ger gör det också lättare att granska andras forskning ur ett metodologiskt perspektiv. Vi understryker vikten av att ställa nya och intressanta forskningsfrågor, och frågans centrala roll löper som en röd tråd genom hela kursen. Frågeställningen ska styra hela upplägget och guida forskaren vid alla de val som hör till forskningsprocessen. Fokus är på kvalitativ metod och du övar dig på att göra en egen forskningsdesign utifrån din frågeställning. Du får också tillfälle att pröva på olika typer av materialinsamling såsom: intervjuer och andra frågeundersökningar, fokusgrupper och observationer. Några övningar är speciellt utformade för studenter inom utvecklingsstudier: t.ex. deltagande metoder med ett nedifrån-upp perspektiv som utgår från de människor som ska dra nytta av utvecklingsprojekten. På dessa moment aktualiseras grundläggande kunskap om forskningsprocessen. Istället för att skriva en fullständig uppsats tränas studenten på olika moment som ingår i uppsatser och forskningsprojekt. På kursens sista moment ska du skriva en prototypuppsats där du formulerar en forskningsfråga, utformar en design, har ett tilltänkt empiriskt material och diskuterar tänkbara resultat. Här knyts kursen ihop och vi diskuterar bland annat hur väl frågan hänger ihop med de övriga delarna av uppsatsen, och resonerar kring eventuella metodproblem när vi också har tillgång till resultat. Ett av målen för denna kurs är att studenterna ska fördjupa sina färdigheter under kursens gång, och detta är också något som examineras. Den pedagogiska tanken är att studenterna ska träna på samma sak om igen i syfte att fördjupa sitt lärande. Alla får skriftlig återkoppling från läraren på i princip varje övning, och förväntas antingen komma runt själva metodproblemet i nästa uppgift (där liknande problematik ingår) eller resonera kring de kvarvarande metodproblemen på ett insiktsfullt sätt. UNDERVISNING Kursen inleds med några övergripande föreläsningar om forskningsprocessen. Kursen består av både föreläsningar och seminarier, och varje seminarium introduceras av en föreläsning. På minst ett av momenten undervisar lärare utanför universitet (bl.a. från konsultbolaget Ramböll) i syfte att förbereda studenterna vilka vetenskapliga metoder som är speciellt relevanta inom biståndsvärlden och arbetslivet. EXAMINATION Kursen är lite annorlunda uppbyggd från andra metodkurser på statsvetenskapliga institutionen, med examinerande skrivuppgifter och ingen tentamen på kurslitteraturen. Kursen examineras alltså genom seminarieuppgifter. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd – Godkänd - Väl Godkänd. Examinationen grundas dels på hur väl dessa uppgifter lösts, dels på deltagandet vid de seminarier där uppgifterna diskuteras. För godkänt betyg på kursen krävs att den studerande med godkänt resultat löst samtliga seminarieuppgifter samt aktivt deltagit i de obligatoriska seminarierna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, videoprogram och studiebesök.

Examination

De två första momenten examineras genom skriftliga prov och inlämningsuppgifter. Den tredje delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarierna. Tillfälle till omtentamen, för dem som missade första tentamenstillfället eller underkändes vid det, ges i regel 3-4 veckor senare. Tid och plats för skrivningarna finns angivna i schemat. I informationen till de olika momenten redogörs närmare för kursfordringarna. Den tre-gradiga betygsskalan tillämpas; U - G - VG. För betyget VG på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 av kursens 30 poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Studenterna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska, tillgodogöra sig och både muntligt och skriftligt ta ställning till vetenskapligt relativt avancerade texter inom centrala forskningsområden. Kursen ger studenterna möjlighet att reflektera över kraven på en vetenskaplig diskussion. Särskilt uppmärksammas därvid konsten att referera andras tankar på ett analytiskt pregnant sätt, behovet av en egen begreppsbildning "ett analysinstrument" för att kunna karakterisera och jämföra olika idéer, samt betydelsen av att bemöta relevanta invändningar för att underbygga en egen tes. Studenten förväntas att aktivt kunna bidra med egna synpunkter och träning ges på muntliga framställningar av inhämtad kunskap.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha uppnått tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt formulera forskningsbara frågeställningar samt genomföra och bedöma enklare empiriska undersökningar av i huvudsak kvalitativt slag. Kursen bidrar därtill att ge studenten kunskap och förståelse i samhällsvetenskapens grundläggande metodfrågor. De färdigheter och förmågor som övas inbegriper förmåga att självständigt identifiera, formulera och besvara en samhällsvetenskaplig frågeställning; förmågan att avgränsa och genomföra en uppgift inom givna tidsramar; förmågan att skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar; förmågan att arbeta självständigt med forskningsproblem och olika utredningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utvecklingsteori och det koloniala arvet/Development Theories and the Colonial Legacies

 • Cooper, Frederick Africa since 1940 : the past of the present

  Cambridge: Cambridge University Press, 2002

  sid. 1-204

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hettne, Björn Thinking about development : development matters

  London: Zed Books, 2009

  Sid 1-144

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larson, Brooke. Trials of nation making : liberalism, race, and ethnicity in the Andes, 1810-1910

  New York: Cambridge University Press, 2004

  sid. 1-253

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnson, Gordon; Metcalf, Thomas R. The new Cambridge history of India. : 3 [The Indian empire and the beginnings of modern society], 4 Ideologies of the Raj

  Cambridge: Cambridge University Press, 1996

  Sid 1-240

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Panayiotopoulos, Prodromos Ioannou; Capps, Gavin World development : an introduction

  London: Pluto, 2001

  Sid 13-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Articles will be added

Sociala rörelser och politisk förändring i utvecklingsländer

Articles will be added

 • Latin American social movements : globalization, democratization, and transnational networks

  Lanham: Rowman & Littlefield Publ., cop. 2006

  Almeida, Paul. 2006."Social Movement Unionism, Social Movement partyism, and policy outcomes: health care privatization in El Salvador" pp.57-73

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Att undersöka utvecklingsproblem

 • Artiklar

  och arbetsmaterial.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Esaiasson, Peter Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  3. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mikkelsen, Britha Methods for development work and research : a new guide for practitioners

  2. ed.: New Delhi: Sage, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morgan, David L. Focus groups as qualitative research

  2. ed., [rev.]: Thousand Oaks, Calif.: Sage, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk