Kursplan för Politisk ekologi

Political Ecology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA404
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Syftet med kursen är att undersöka hur förståelsen av ekologi och människors relation till sin miljö varierar i ett tvärkulturellt perspektiv.

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • ha förvärvat en fördjupad förståelse för hur människors relationer till sin omgivning artikuleras i olika sammanhang;
 • kunna hantera analytiska och konceptuella verktyg för att analysera samhälle-miljörelationer ur ett politiskt ekologiskt perspektiv;
 • kunna diskutera växelverkan mellan lokala, nationella och globala processer genom specifika fallstudier;
 • kunna analysera miljöpolitiska diskurser och deras praktiska konsekvenser i relation till samhälle och kultur.

Innehåll

Ekologi är till sin natur politisk. I den här kursen jämförs ursprungsbefolkningarnas ekokosmologier med den västerländska vetenskapens ekologiska paradigm. Samtida fallstudier tjänar till att illustrera pågående konkurrens om förvaltning av resurser, samt för att diskutera moderna modeord som "hållbar utveckling" och den modell som kallas 'The Tragedy of the Commons'.

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas genom föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursens betyg kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och skrivande av en uppsats. Betygen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Reading list

 • Robbins, Paul Political ecology : a critical introduction

  2. ed.: Chichester, West Sussex: J. Wiley & Sons, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wenzel, George Animal rights, human rights : ecology, economy and ideology in the Canadian Arctic

  London: Belhaven, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan