Kursplan för Samtalsprocesser

Interpersonal Communication at Work

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE077
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogiskt ledarskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-15
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-02-15
 • Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i Pedagogiskt ledarskap. Den kan genomföras som fristående kurs. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna


 • redogöra för hur kommunikationsteori påverkar genomförandet av svåra samtal på arbetsplatsen

 • förstå det enskilda samtalets funktion i relation chef/ledare - medarbetare

 • i ledarrollen genomföra ett "känsligt" samtal

 • värdera hur samtal bör genomföras i olika "känsliga" situationer

 • särskilt redogöra för samtal i samband med konflikter

 • analysera och kritiskt reflektera kring svåra samtal

Innehåll


 • Kommunikation och samtalsmetodik

 • Professionella samtal

 • Att leda samtal; metoder - förhållningssätt och färdigheter

 • Samtal vid konfilkt

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och samtalsövningar.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 40, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abigail, Ruth Anna.; Cahn, Dudley D. Managing conflict through communication

  4. ed.: Boston, MA: Allyn & Bacon, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crafoord, Clarence Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dainton, Marianne.; Zelley, Elaine D. Applying communication theory for professional life : a practical introduction

  2nd ed.: Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekstam, Kjell Arbetsplatsens svåra samtal

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönsson, Greger Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument

  4., [omarb. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Björklund, Lars Modet att ingenting göra : en bok om det svåra mötet

  Örebro: Libris, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kindeberg, Tina Pedagogisk retorik : den muntliga relationen i undervisningen

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weiner Thordarson, Katarina Svåra samtal : goda råd från erfarna samtalsledare

  Stockholm: SKL Kommentus Media, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan