Kursplan för Samtalsprocesser

Interpersonal Communication at Work

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE077
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogiskt ledarskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-15
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-02-15
 • Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2010
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i Pedagogiskt ledarskap. Den kan genomföras som fristående kurs. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna


 • redogöra för hur kommunikationsteori påverkar genomförandet av svåra samtal på arbetsplatsen

 • förstå det enskilda samtalets funktion i relation chef/ledare - medarbetare

 • i ledarrollen genomföra ett "känsligt" samtal

 • värdera hur samtal bör genomföras i olika "känsliga" situationer

 • särskilt redogöra för samtal i samband med konflikter

 • analysera och kritiskt reflektera kring svåra samtal

Innehåll


 • Kommunikation och samtalsmetodik

 • Professionella samtal

 • Att leda samtal; metoder - förhållningssätt och färdigheter

 • Samtal vid konfilkt

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och samtalsövningar.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 33, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan