Kursplan för Examensarbete i förnybar elproduktion

Degree Project in Renewable Electricity Production

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE841
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Examen på grundläggande nivå, samt därutöver 30 hp inom Förnybar elproduktion.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem, även med begränsad information, samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera problem, lösningar och slutsatser med olika målgrupper,

 • arbeta självständigt med kvalificerade arbetsuppgifter inom området förnybar elproduktion,

 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • ge konstruktiv kritik på andras texter,

Innehåll

I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.
För att uppnå målen behöver studenten under kursens gång:


 • självständigt men under handledning avgränsa ett tekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet

 • aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet som finns på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Individuell handledning och seminarier.

Examination

Examensarbetet ska redovisas både muntligt och skriftligt (se Övriga föreskrifter). I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete, normalt inom samma program, alternativt ha utfört en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Övriga föreskrifter

Studenten antas till kursen av examinator. Innan detta kan ske ska studentens förslag till examensarbetsuppgift samt förslag på tids- och projektplan vara godkända.

Den skriftliga redovisningen ska bestå av en vetenskaplig rapport, samt en populärvetenskaplig sammanfattning, skrivna på engelska eller svenska. En rapport skriven på svenska ska även innehålla en kort sammanfattning (abstract) på engelska. Rapporten ska innehålla en introduktion till det valda ämnesområdet, en beskrivning av målet med projektet och övergripande strategi för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande. Rapporten ska vara språkligt korrekt.

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Detta utesluter inte att två studenter kan samarbeta om en större uppgift och redovisa arbetet i en gemensam rapport. Det krävs i så fall att varje student genomför en egen muntlig redovisning av arbetet och då tydligt anger sin egen arbetsinsats. De medverkandes arbetsinsatser ska även redovisas i inledningen till den gemensamma skriftliga rapporten.

För sekretessbelagda examensarbeten ska muntlig redovisning och opposition ske inom ramen för gällande samarbetsavtal med projektägaren. Examinator och ämnesgranskare ska närvara.
Plagiatgranskning sker.

Övriga anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.