Kursplan för Yrkespraktik i biologi

Internship in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs basblocket i biologi 80 hp, inom Naturvetarprogrammet, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs

 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi

 • redogöra för olika perspektiv på biologi

Innehåll

Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten under 8 veckor på heltid kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i biologi.

Undervisning

Introduktion förlagd till universitetet samt handledning på praktikplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet samt skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut.

Övriga föreskrifter

Att anskaffa lämplig praktikplats är i huvudsak studentens eget ansvar, examinator kan vid behov vara behjälplig. Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och arbetsplanen godkännas av examinator. Ansökan om praktik sker på särskild blankett. Efter praktikperioden utfärdar handledaren på praktikplatsen ett intyg på särskild blankett. Kursen ges på svenska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011

Lämplig litteratur fastställs på praktikplatsen i samråd mellan student och handledaren på praktikplatsen.