Kursplan för Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning

Ancient Greek and Byzantine Historiography

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR703
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i grekisk historieskrivning, dess politiska, språkliga och litterära aspekter under olika perioder av grekiskans historia (t.ex. klassisk, senantik eller bysantinsk tid). Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • översätta originaltexterna med en god förståelse av deras innehåll och grammatik,,
 • analysera originaltexterna ur stilistisk synvinkel och diskutera dem ur ett genreperspektiv,
 • analysera originaltexterna i sin historiska, sociokulturella kontext och diskutera frågor som rör genusperspektiv,
 • reflektera kring intertextualitet samt andra litterära perspektiv,
 • utifrån relevant teori reflektera kring historieskrivandets förhållande till sanningsbegrepp och litteratur, och
 • redogöra för huvuddragen i de lästa originaltexternas tradering och forskningstradition.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av ca 200 sidor antik grekisk eller bysantinsk historiografi i original samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieövningar.

Examination

Kunskapskontroll sker genom kontinuerlig kunskapsredovisning i samband med undervisningen kombinerad med muntligt eller skriftligt slutprov. Studerande som inte deltar i undervisningen redovisar kunskaperna enligt examinators bestämmande.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.