Kursplan för Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs

Aramaic/Syriac: Advanced Optional Course

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SY502
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-11-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2011
 • Behörighet: Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs: Klassisk syrisk prosa och poesi
- översätta givna texter med klassisk syrisk prosa och poesi med och utan hjälp av lexikon.

Avseende delkurs: Klassisk syrisk syntax och text
- analysera valda klassiska syriska texter med avseende på regelbundna (starka) och oregelbundna (svaga) ordbildningar och grundläggande syntax (inklusive de vanligaste logiska satsfogningarna och olika typer av underordnade satser) med hjälp av en referensgrammatik, och
- redogöra detaljerat för den klassiska syriskans morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi.

Avseende delkurs: Arameisk/syrisk litteratur
- översiktligt redogöra för den syriska litteraturens utveckling i dess historiska kontext, och
- redogöra för de viktigaste syriska författarnas liv och litterära verk.

Innehåll

Klassisk syrisk prosa och poesi, 5 hp
Klassisk syrisk syntax och text, 5 hp
Arameisk/syrisk litteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.