Kursplan för Projekt i elektroteknik

Project in Electrical Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE675
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: 150 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 30 hp på avancerad nivå inom elektroteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • planera och genomföra ett projektarbete i elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation, i en mindre grupp, inom givna tidsramar,

 • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem och välja lösningar till dessa,

 • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,

 • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,

 • skriftligt och muntligt, på engelska, redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Studenten väljer bland projektuppgifter som erbjuds av forskande avdelningar inom elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation. Uppgifterna genomförs i mindre grupper, med tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och rådgivare.
Studenter har också möjlighet att i samarbete med företag ge förslag på projekt som utförs vid företag.

Undervisning

Seminarier och handledning.

Examination

Demonstration samt skriftlig och muntlig redovisning av genomförd projektuppgift. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel, även språkmässigt och strukturellt (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt för varje studerande av kursansvarig, efter samråd med handledare.