Kursplan för Molekylär cellbiologi

Molecular Cell Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG320
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 32, 2010
 • Behörighet: 150 hp avslutade kurser inklusive Alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi alt. 2) kemi 60 hp inkl. Biokemi 15 hp och biologi 30 hp inklusive molekylärgenetik 15 hp samt cellbiologi 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och en god förståelse av processer på molekylär nivå i celler och organismer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • förklara principerna och de strukturella och mekanistiska detaljerna för viktiga processer i celler och organismer (celltillväxt, genuttryck, cellsignalering, cellstruktur, celldifferentiering och celladhesion) och kunna diskutera komplexiteten av de olika system som samverkar

 • redogöra för vissa nyckelexperiment inom ämnesområdet

 • analysera försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera vetenskapliga hypoteser

 • kritiskt granska valda ämnen inom aktuell forskning i ämnesområdet och redovisa analyser i muntlig föredragning och i posterform

 • använda vissa viktiga laboratorietekniker inom ämnesområdet (mammaliecellkultur, ljusmikroskopi, immunoprecipitering, gelelektrofores)

 • analysera strukturella detaljer i proteiner och proteinkomplex med molekylära grafikprogram.

Innehåll

I kursen ingår följande moment

Cellsignalering: Principerna för kemisk kommunikation mellan celler; signalmolekyler och receptorer, komponenter i intracellulära signalvägar och deras funktion

Cytoskelettet: Arkitekturen och dynamiken hos de tre cytoskelettsystemen och deras motorproteiner

Adhesion: Makromolekyler i den extracellulära matrixen och de cellulära adhesionsproteiner samt deras interaktioner; olika typer av adhesionskomplex; nervsynapsen som exempel på en specialiserad cellfog

Cellcykeln: Reglering och mekanismer för cellreplikering i prokaryoter och eukaryoter; de molekylära mekanismernas betydelse för uppkomst av cancertillväxt

Transkription: De generella och specifika transkriptionsfaktorernas roller vid initieringen av transkriptionen, protein-DNA-interaktion, mRNA-processning

Translation och proteinsekretion: Mekanismer för reglering av initiering av translationen, mekanismer för peptidsyntesen och kontrollen av noggrannheten i syntesen, proteinprocessningen och kvalitetskontroll i endoplasmatiska retiklet, vesikelburen proteintransport

Datorövningar: De mekanistiska detaljerna av olika processer studeras i ett antal datorövningar, där de ingående makromolekylerna och deras interaktioner analyseras

Laborationer: Odling av mammalieceller, fluorescensmikroskopi, immunoprecipitering av protein, SDS-PAGE geler och silverfärgning.

Litteraturprojekt: Studenterna arbetar gruppvis med ett valt aktuellt forskningsområde inom ämnet. Resultatet presenteras som en poster och en kort muntlig presentation.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer och litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer och litteraturprojekt är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Cellsignalering, transkription och translation 5 hp; Cellcykeln, cytoskelettet och celladhesion 5 hp; Laborationer, seminarier och litteraturprojekt 5 hp
Delkursen cellsignalering, transkription och translation examineras genom ett skriftligt prov. Delkursen cellcykeln, cytoskelettet och celladhesion examineras genom ett skriftligt prov. Laborationerna redovisas i form av laborationsrapporter. Seminarierna fordrar aktivt deltagande och muntliga redovisningar. Litteraturprojektet redovisas i form av en poster och en muntlig presentation.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.