Kursplan för Experimentell immunologi, genetik och patologi

Experimental Immunology, Genetics and Pathology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-01
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- vetenskapligt beskriva en medicinsk frågeställning.

- förstå och beskriva olika metoder för att angripa en medicinsk frågeställning.

- planera och bedriva experimentella undersökningar för att besvara en medicinsk frågeställning.

- bearbeta insamlade data och åskådliggöra dem på ett vetenskapligt vis.

- skriftligt och muntligt rapportera ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom huvudämnet medicinsk vetenskap, där studenten under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik och patologi. Kursen ämnar ge studenten praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde.

Undervisning

Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig rapportering.

Övriga föreskrifter

Anmärkning:

Kursen kan i princip följas i egen takt och kan påbörjas vid valfri tidpunkt på året efter överenskommelse med handledaren.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.