Kursplan för Materialekonomi/uppskalning

Upscaling and Materials Economy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE070
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Kursen har till syfte att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomisk och organisatorisk bedömning av materialtillverkning och uppskalning (industrialisering).

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • bedöma produktionskostnader och investeringsbehov för alternativa tillverkningsmetoder och olika volymer,

 • utvärdera och bedöma potentiella leverantörer av nödvändig produktionsteknologi,

 • genomföra enklare planering för uppskalning av produktion, med avseende på ekonomi, teknologi och tid.

Innehåll

Kursen behandlar ett antal historiska materialutvecklingsfall och belyser relationen mellan produktionsmetoder och marknads- och investeringsbehov. Alternativa material och produktionsmetoder belyses samt investeringskalkyler som payback och nuvärdesberäkningar. I kursen problematiseras även frågan om uppskalning baserat på aktuella fall med anknytning till forskningen vid Ångströmlaboratoriet.

Undervisning

Kursen genomförs i form av ett antal praktiska projektarbeten med stöd av föreläsningar, studiebesök, gästföreläsningar och workshops där studenterna ges möjlighet att konkret arbeta med produktionsekonomiska bedömningar kring ett specifikt fall.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp) och projektredovisning (3 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.