Kursplan för Projektkurs i mikro/nanoteknik

Project Course in Micro- and Nanotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mikro- och nanoteknik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • analysera en befintlig mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik,

 • föreslå och motivera en förbättrad konstruktion,

 • ta fram tillverkningsunderlag och verka som beställare vid tillverkningen av den förbättrade komponenten,

 • upprätta en testplan, konstruera en testuppställning och genomföra en utvärdering av komponenten.

Innehåll

I form av ett projektarbete i grupp genomförs en analys av en mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik. Förslag på hur konstruktionen kan utvecklas för att uppfylla nya krav och specifikationer tas fram och konstruktions- och tillverkningsunderlag skrivs. Gruppen låter sedan tillverka den nya komponenten och utvärderar dess egenskaper.

Träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning ges genom att gruppen ska hitta konkurrerande produkter/konstruktioner och tänkbara (alternativa) marknader. Studenterna ska föreslå en förbättrad konstruktion, ev. för en alternativ användning, och upprätta en kravspecifikation. Den föreslagna konstruktionen ska justeras med hänsyn till tillverkningsvillkor och undersökas med hjälp av enkel modellering av funktion och prestanda som sedan dokumenteras. En testplan för hur förbättringen ska kunna verifieras ska tas fram och dokumenteras. Efter en genomgång ska konstruktionen och testplanen fastställas. Gruppen ska, inom givna ramar och i samråd med tillverkaren, ta fram tillverkningsunderlag och den förbättrade komponenten ska tillverkas under överinseende av studenterna. Gruppen planerar och bygger upp en testuppställning för att karakterisera komponenten. Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Bedömning av skriftliga designunderlag, tillverkningsunderlag och slutrapport, samt muntlig presentation och opponering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011

Litteratur fastställs individuellt för varje projektgrupp.