Kursplan för Distribuerade informationssystem

Distributed Information Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT066
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F, Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 49, 2008
 • Behörighet: 60 hp inklusive 10 hp programmering samt genomgången kurs Algoritmer och datastrukturer I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
- använda grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk och arbeta på ett distribuerat sätt.
- demonstrera förståelse för data- och nätverkssäkerhet.
- resonera om olika typer av begränsningar i ett Internetbaserat distribuerat system.
- designa och analysera ett enkelt distribuerat informationssystem.

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen tar upp
- En introduktion till datorsystem
- Introduktion till nätverk, protokollstackar och dataöverföring
- Funktion och konstruktion av vanliga distribuerade system och tillämpningar.
- Begränsningar som uppstår p.g.a. värdmaskiner, nätverk, säkerhetsaspekter och mekanismer för distribuerade system
- Processer, minnesmodeller, flyttbar kod och "middleware"
- Säkerhetsaspekter, grundläggande kryptologi och nätverkssäkerhet

Den praktiska delen tar upp
- Utforskande av nätverk
- "middleware"-programmering
- Hantering av konflikter i en distribuerad miljö
- Konstruktion av distribuerade system

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och studentledda seminarier kompletterat med inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Teoridelen (3 hp) examineras med en kombination av skriftliga och/eller muntliga redovisningar.
Praktikdelen (2 hp) examineras med inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas tillsammans med 1DT057 i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.