Kursplan för Introduktionskurs till fysik, astronomi och meteorologi

Introduction to Physics, Astronomy and Meteorology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA600
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: Fy B, Ke A, Ma E (områdesbehörighet 9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • översiktligt redogöra för den forskning som bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi vid Uppsala universitet
 • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
 • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
 • redogöra för den vetenskapliga processen som lett fram till nutidens världsbild
 • reflektera över sig själv och sitt eget lärande i relation till sina fysikstudier
 • planera sina studier med hjälp av studieplaner, schema m.m.
 • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

1.Hur lär jag mig fysik; vad definierar fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhällsperspektiv (fysikämnets kultur); relationen mellan matematik och fysik; upplägget av kandidatprogrammet i fysik; gästföreläsningar om aktuell forskning; studiebesök i forskargrupper; övningar i muntlig presentationsteknik;

2.Introduktion till datoranvändning för fysikstudenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet.

3.Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp.

Examination

Delmoment 1: Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. (2 hp)

Godkänd muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper. (1 hp)

Delmoment 2: Datorlaborationer (1 hp)

Delmoment 3: Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång. (1 hp)

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.