Kursplan för Finsk-ugriska språk E

Finno-Ugric Languages E

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 07, 2011
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Finsk-ugriska språk D
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-19.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt
- ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga ämnesområde som mastersarbetet behandlar.

Innehåll

Kursen består av:

Examensarbete, 30 hp

Ett självständigt arbete över ett tema inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på det studerade huvudspråket eller annat språk, i normalfallet svenska. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på huvudspråket till ett omfång av 1-2 sidor ingå. Uppsatsen skall omfatta 50-60 sidor. Höga krav ställs såväl på innehåll som på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning inom finsk-ugrisk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Under kursens gång ska studenten uppnå följande:

- god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- mycket god förmåga till informationssökning inom finsk-ugrisk språk- resp. litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning

Undervisning

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Examination

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Som betyg på mastersarbetet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser femte terminens studier i ämnet finsk-ugriska språk. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie mastersexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.