Kursplan för Examensarbete i slaviska språk F (master)

Master's Degree Project

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: VT 2011
 • Behörighet:

  22,5 hp slaviska språk på avancerad nivå

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning

med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

- ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga

ämnesområde som masterarbetet behandlar.

Innehåll

Kursen består av:

Examensarbete (30 hp)

Ett självständigt arbete över ett tema inom slavisk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på svenska eller huvudspråket omfattande 50-60 sidor. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på huvudspråket till ett omfång av 1-2 sidor ingå. Höga krav ställs såväl på innehåll som på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Undervisning

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning

i slavisk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett

vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Under kursens gång ska studenten uppnå följande:

- god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde

- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- mycket god förmåga till informationssökning inom språk- resp.

litteraturvetenskap

- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en

analys och i presentationen av forskningsresultat

- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig

framställning

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

 • Strömquist, Siv Skiljeteckensboken : skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp

  Stockholm: Morfem, 2013

  Se bibliotekets söktjänst