Kursplan för Introduktion till studier i inbyggda system

Introduction to Studies in Embedded Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT086
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2010
 • Behörighet: Examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av huvudområdena teknik, matematik, datavetenskap eller motsvarande, inklusive 30 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap, inklusive programmering, datorarkitektur och operativsystem.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • hantera sin utbildningssituation som masterstudent i inbyggda system i Uppsala

 • redogöra för begreppet inbyggda system och kopplingen till programmets kursutbud

 • redogöra för planering av sina studier

 • redogöra för utbildningssystemet

 • arbeta i grupp

 • skriva rapporter

 • redogöra för vad som menas med plagiering

 • göra presentationer.

Innehåll

Kursen tar upp:

Olika typer av inbyggda system, dess egenskaper och koppling till programmets olika kurser.
Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), samarbete och kollaborativt lärande, samt fusk.
Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.
Praktiska frågor om studier i Uppsala, användning av datorsystem, samt svensk kultur och samhällsliv med tonvikt på praktiska frågor som t.ex. sjukvård.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete. Vissa gästföreläsningar.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen vänder sig till internationella studenter som läser masterprogrammet i datavetenskap. Den kan inte tillgodoräknas i en examen för studenter som har en svensk kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.