Kursplan för Astropartikelfysik

Astroparticle Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA350
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 33, 2011
 • Behörighet: 120 hp och Elementarpartikelfysik, Astrofysik och Kosmologi eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen förbereder studenter för forskning inom astropartikelfysik och ger den nödvändiga bakgrunden för att förstå vetenskaplig litteratur i ämnet samt på ett kritiskt sätt utvärdera kommande experimentella resultat och utvecklingen i fältet.
Efter godkänd kurs ska studenterna kunna :


 • Beskriva de elementarpartiklar och deras växelverkan som är av intresse i astrofysik och kosmologi (det tidiga universum, astrofysikaliska föremål) inklusive supersymmetri.

 • Veta vilka astrofysikaliska objekt som kan producera högenergetisk strålning i form av protoner, gammastrålning och neutriner samt kunna förklara de bakomliggande fysikaliska processerna.

 • Förklara de experimentella tekniker som används för att detektera sådan strålning, samt identifiera och beskriva de ledande experimenten inom fältet i världen.

 • Förklara hur elementarpartikelfysik påverkade universums utveckling samt hur problemet med mörk materia kan relateras till partikelfysik.

 • Ange de vanligaste kandidaterna för mörk materia.

Innehåll

Överblick över Standardmodellen inom partikelfysik samt supersymmetri. Överblick av BigBang-modellen.
Materia, antimateria och strålning i universum. Det högenergetiska universum: aktiva galaxkärnar, skurar av gammastrålning, mikrokvasarer. Produktion och spridning av högenergetisk kosmisk strålning och neutriner. Experimentella tekniker: detektorer för atmosfäriska skurar, gammateleskop, neutrinoteleskop. Akustisk och radiodetektion av ultrahögenergetiska neutriner.
Problemet med mörk materia och experimentella bevis. Kandidater för mörk materia. Direkt detektion av mörk materia.
Indirekt detektion av mörk materia

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång samt en skriftlig rapport vid kursens slut som också skall presenteras muntligt. Studenter ska välja rapportens ämne från en lista med förslag eller komma överens med läraren om ett lämpligt ämne.
Rapporten ska utformas som en monografisk vetenskaplig publikation.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.