Kursplan för Fysik för kemister

Physics for Chemists

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2011
 • Behörighet: Envariabelanalys, 10 hp och Linjär algebra och geometri I, 5 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redogöra för innebörden av Newtons ekvationer och lösa modellproblem baserade på dessa.

 • definiera grundläggande storheter inom elektrostatiken samt lösa problem inom elektrostatik av relevans för kemi.

 • redogöra för de grundläggande begreppen och sambanden inom vågrörelselära samt tillämpa dessa på modellproblem.

 • resonera kring effekterna av de grundläggande sambanden inom fluidmekanik samt lösa modellproblem av relevans inom kemi.

Innehåll

Mekanik: Newtons ekvationer, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi, rotationsrörelse. Elektrostatik: Coulombs lag, elektrisk fältstyrka och potential, Gauss' sats. Kondensatorer, elektrostatisk energi. Vågrörelselära: våghastighet, dopplereffekt, reflexion, refraktion, dispersion, polarisation, interferens och diffraktion. Fluidmekanik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp. För godkänt slutbetyg fordras att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Young, H.D. and Freedman, R.A.; "University Physics with Modern Physics (12th Ed)